Řešení GridFree je zcela bezpečné, legální a spolehlivé


Řešení GridFree je zcela bezpečné, legální a spolehlivé

V tomto článku reagujeme na tři nejčastější podněty týkající se funkčnosti instalace GridFree v reálných podmínkách.

Dozvíte se, co je vhodné udělat pro zabránění přetoků do distribuční sítě. Předložíme vysvětlení, proč je instalace GridFree plně legální, a jak je zajištěna maximální bezpečnost provozu.

Zabránění přetoků do sítě

Mnohé zajímá, jak zajistit, aby v případě poklesu spotřeby nedošlo v žádném případě k zpětnému přetoku vlastní energie do distribuční sítě.

V případě GridFree instalace je veškerá získaná energie spotřebována v daném odběrném místě. Získaná energie vždy teče směrem ke spotřebiči a nikdy se nevrací opačným směrem, tj do distribuční sítě.


GridFree instalace znamená, že energie z panelů je vždy spotřebována přímo na místě.

Zajištění trvalého odběru

Poměrně jednoduché řešení je připojení GridFree měničů ke spotřebičům, které skutečně běží trvale a mají stabilní odběr (například ventilace, trvale běžící počítače, bezpečnostní systémy, kamery, komponenty počítačových sítí). Tyto spotřebiče běží trvale, jakmile je přítomno síťové napětí a proto nehrozí, že by získaná energie přetekla opačným směrem do distribuční sítě.

Plně technické řešení je též velmi jednoduché: jedno nebo více proudových relé lze použít jako spínací prvek, který připojí vlastní zdroj GridFree napájení teprve, až když je dosaženo dostatečného (garantovaného) odběru. Tak je hardwarově jisté, že vlastní spotřeba bude dostatečná, a nikdy nedojde k přetoku za elektroměr do distribuční sítě.


Hlídací proudové relé - PRI-32

Navíc proudová relé mohou být též použita k ovládání více kusů GridFree sad s mikroinvertory, které se postupně připojují nebo zase odpojují podle toho, jak roste nebo klesá odběr zařízení v místě spotřeby. Tím je možné realizovat i složitější instalace a vždy bude jisté, že nedochází k přetokům do sítě.

Instalaci proudových relé a dalších ochranných prvků (jističe, proudového chrániče) zvládne každý běžný elektroinstalatér.

Příklad instalace proudového relé u spotřebičů 700W

Následující schéma ukazuje příklad instalace s ochranou garantované spotřeby pro odběr 700W pro instalaci 3 mikroměničů.

Proudové relé je nastaveno tak, aby se sepnulo, když je odběr spotřebičů větší než 700W (3 Amp). To znamená, že v případě nechtěného vypnutí nebo výpadku spotřebičů dojde ihned k odpojení přívodu energie z GridFree instalace. Tím je technicky zajištěno, že získaná energie je vždy spotřebována a nedojde k přetokům do distribuční sítě.

Bližší informace k zapojení proudových relé: https://www.i4wifi.cz/gridFree-zapojeni/

 

Použití mikroinvertorů pro vlastní spotřebu je zcela legální

Zájemci o technologii GridFree se často ptají, zda je skutečně možné takto jednoduše připojit GridFree měnič do elektrického rozvodu.

Odpověď je jednoznačná: pro vlastní spotřebu, bez přetoků do distribuční sítě, můžete do svých rozvodů připojit jakékoliv technicky správně fungující zařízení. Stejně jednoduše jako připojujete záložní zdroj (tzv. UPS) tak můžete připojit GridFree instalaci mikroměniče se solárním panelem.

Pro vaši jistotu a plnou garanci legálnosti, jsme požádali Energetický regulační úřad o písemné stanovisko k provozování individuálního zdroje elektrické energie (t.j. solární panel s měničem).

Energetický regulační úřad (ERÚ) ve svém stanovisku sděluje, že veškeré individuální zdroje energie musí být prokazatelně galvanicky oddělené od elektrizační soustavy. Solární panely (jako zdroje energie) s připojenými mikroinvetory tento požadavek plně splňují, protože DC část je úplně galvanicky oddělená díky vysokofrekvenčnímu (HF) oddělovacímu transformátoru. Navíc parametry celého mikroměniče byly řádně ověřeny nezávislými zkušebnami a výsledky testů jsou potvrzeny certifikáty laboratoří TÜV a VDE. Tyto testy jsou důkazem o „prokazatelném galvanickém oddělení“ a splnění odpovídajících technických norem.


Výňatek se sdělení ERÚ zde dne 17.10.2010:


Výňatek se sdělení ERÚ zde dne 17.10.2010. vyžadující prokazatelné galvanické odděleníV současné době v ČR platí, že individuální zdroje energie nemohou dodávat energii do veřejné distribuční sítě (elektrizační soustavy). Vyrobená energie musí být zcela spotřebována v místě výroby. (Respektive pro dodávky do veřejné sítě musí být sjednána patřičná podnikatelská licence a souhlas provozovatele dané distribuční sítě.) V případě použití mikroměničů v režimu GridFree je veškerá elektrická energie přeměněná ze slunečního záření vždy spotřebována v daném místě. Nejedná se o výrobu a dodávku do distribuční sítě. Jedná se využití sluneční energie ke snížení odběru z elektrizační soustavy v daném přípojném místě. Nikdy tedy nedochází k přetokům energie přes elektroměr zpět do distribuční sítě. Podmínka „nedodávání do elektrizační soustavy“ je u řádné GridFree instalace také splněna.
Distribuční společnosti vyzývají zákazníky ke snižování spotřeby. GridFree technologie tato přání distribučních společností realizuje v maximální míře. (koláž obrázků z webu PRE a.s.)

Z pohledu provozovatelů elektrizační soustavy GridFree instalace defakto neexistuje. GridFree instalace nedodávají žádnou elektrickou energii do veřejné sítě. Pouze snižují spotřebu z elektrizační sítě díky přímé přeměně slunečního záření na elektřinu, která je využita výhradně v místě spotřeby. Provozovatelé distribučních soustav již léta vyzývají zákazníky ke snižování spotřeby elektrické energie. Známý je slogan „Nesvítí se někde zbytečně?“. GridFree technologie přináší revoluci ve snížení spotřeby.

Maximální bezpečnost v místě provozu

Mikroměniče musí splňovat přísné technické požadavky. Například musí obsahovat funkci okamžitého odpojení v případě výpadku elektrické sítě, tak aby nedošlo k možnosti úrazu elektrickým proudem. (Takzvaná funkce kontroly proti-ostrovního režimu). Taktéž musí přestat energii dodávat, pokud je v daném místě elektrické sítě nějaký nestandardní stav: přepětí nebo podpětí, nestabilní frekvence a další havarijní situace - například zkrat. Opět platí, že dodávané mikroměniče byly na všechny tyto parametry řádně testovány a že výsledky testů jsou potvrzeny platným prohlášením o shodě.


Pro instalaci GridFree platí, že je třeba dodržovat stejná bezpečnostní opatření jako pro jiná elektrická zařízení

Zkrátka mikroměniče jsou kompletní energetická zařízení v miniaturní krabičce. V jednadvacátém stolení přichází možnost každého člověka vlastnit svoji „kapesní elektrárnu“ a díky přímé přeměně sluneční energie částečně omezit svoji závislost na dodávkách monopolních operátorů.

Jeden nebo dva mikroměniče můžete zkušebně zapojit přímo do zásuvky. Pro trvalou instalaci a pro větší počet mikroměničů však důrazně doporučujeme, aby instalace byla odborně provedena dle platných technických norem a zejména vybavena potřebou chránící technikou - jističe, proudové chrániče.Sada GridFree se solárním panelem 260W Poly a mikroměničem pro přímé získání energie.

Objednejte sadu Gridfree 1x260W Poly

Chcete se dovědět více?

Podívejte se na tento přehled informací týkající se technologie GridFree

Základní informace jak zapojit více solárních panelů.

Přečtete si více v článku: Přibrzdit elektroměr legálně je snadné!

Navštivtě odborné školení a seminář Slunce pro každého člověka - aneb solární technologie pro každého. Dozvíte se informace z první ruky, podíváte se na reálné ukázky a můžete diskutovat s dalšími uživateli solárních technologií.

Máte otázky?

Prostudujte nejčastější otázky v dokumentu GridFree – časté otázky.